Všeobecné obchodné podmienky

Dodávateľ: Advajs advertising, s. r. o., Jelenecká 48, 949 01 Nitra, IČO: 54158621, DIČ: 2121590944, IČ DPH: SK2121590944

I. Všeobecné ustanovenia

1.1    Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Advajs advertising s.r.o., so sídlom: Jelenecká 48, 949 01 Nitra, IČO: 54158621, Zapísaný v OR OS Nitra, oddiel s.r.o., vložka 55634/N , v Nitre dňa 20.10.2021 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj produktov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. 

1.2    Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s  týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho. 

1.3    Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho umiestneného na doméne ertoma.com (ďalej len „obchod“). 

1.4    Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

1.5    Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

1.6    Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP. 

 

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy 

2.1    Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami obchodu ertoma.com. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho. 

2.2    Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vygenerované oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môže predávajúci zasielať v prípade potreby ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o názve, špecifikácii a cene produktu, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, údaj o predpokladanej dodacej lehote, údaj o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o kupujúcom a predávajúcom, prípadne aj iné potrebné údaje. 

2.3    V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku spolu s VOP emailom. Po akceptovaní cenovej ponuky a potvrdenia kupujúceho, že sa oboznámil s VOP obchodu, dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu potvrdenie doručenia objednávky. 

2.4    Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. Kúpna cena sa považuje za uhradenúú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Následne predávajúci informuje kupujúceho, že prodúuúkt bol zadaný na odoslanie.

2.5 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená pri každom produkte na internetovej stránke elektronickéhoobchodu (vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho) a je uvedená i v akceptácii objednávky. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 3 VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

3.2 Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. Výška týchto nákladov je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, následne i v objednávke ako i v akceptácii objednávky.

3.4 Základným platidlom je mena euro.

3.5 Predávajúci je neplatca DPH.

IV.Dodanie produktov

4.1 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite

4.2 Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 14 pracovných dní. V prípade špeciálnej požiadavky zo strany kupujúceho akceptovanej predávajúcim sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni.

4.3 Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

4.4 Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.5 Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.6 Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7 Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

4.8 Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí, ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí. Všetky neskôr oznámené reklamácie dodaného množstva, či viditeľných vád produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

4.9 Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

V. Prevzatie produktu

5.1 Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

5.2 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kupujúceho dňom, kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

VI.Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

6.1 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

6.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP alebo môže na tento účel použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, predovšetkým identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu, príp. poštovú adresu kupujúceho.

6.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

6.4 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.5 Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu produkt kompletný, nepoškodený, nepoužívaný, pokiaľ možno v originálnom obale, vrátane dodanej dokumentácie.

6.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty produktu v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

6.7 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

6.8 Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 14 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

6.9 Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

6.10 Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade, ak sú dané zákonné dôvody, musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

6.11 Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné: Advajs advertising, s. r. o., Jelenecká 48, 949 01 Nitra, 0914 170 733 reklamacie@ertoma.com.

Zabezpečenie tovaru pred transportom 

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením (napr. aj použitím vhodnej výplne). Tovar nám prosím, podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení. Na zaslanie tovaru späť prípadne použite ochranný transportný obal. Ak už nevlastníte originálny obal, zaistite tovar použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak uplatneniu nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. V prípade, že k nám tovar doručujete individuálne, nesiete zodpovednosť za stav, v akom k nám tento tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

Postup pre vrátenie tovaru

Tovar, ktorý chcete vymeniť alebo vrátiť, nám odošlite na našu adresu. Prepravné náklady na doručenie tovaru k nám hradíte individuálne. 

Do balíka prosím vložte:

 • Tovar, ktorý chcete vymeniť alebo vrátiť
 • Zdôvodnenie výmeny alebo vrátenia
 • Darčeky a bonusy. Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus, pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.

Náklady na dopravu vráteného tovaru

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesie kupujúci v plnej výške,a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom. Spätná zásielka tovaru je individuálna. Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch:

 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa.
 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.).
 • zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie.
 • zmluvy na dodávky odevov a obuvi, ktoré nie sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodné na vrátenie.
 • zmluvy na dodávky odevov a obuvi a doplnkov, ktoré sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov alebo z povahy ich určenia vhodné na vrátenie len za predpokladu, že boli skúšané len v domácom a čistom prostredí a pri vrátení nejavia známky zjavného používania, poškodenia, znečistenia či iného znehodnotenia vzhľadu.
 • zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale,pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené.
 • zmluvy na dodávky literatúry (knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry) v zapečatenom obale, pokiaľ bolo zapečatenie po dodávke porušené.

VII. Odstúpenie od zmluvy predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. 

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Výmena tovaru do 30 dní 

E-shop Ertoma ponúka dve možnosti, ako odstúpiť od zmluvy a vrátiť nevyhovujúci tovar. Pri štandardnom odstúpení od zmluvy nám zašlite tovar a my vám vrátime kúpnu cenu. Od zmluvy však môžete odstúpiť aj formou výmeny za iný tovar. Výsledný cenový rozdiel bude vzájomne započítaný a vysporiadaný formou doplatku alebo vrátenia na účet. Ak ste spolu s tovarom, ktorý vymieňate za iný, dostali darček, nemusíte ho vrátiť ako v prípade štandardného odstúpenia od zmluvy. Darček si môžete nechať.

Nárok na výmenu tovaru za iný 

Informujte nás o tom, že by ste radi vymenili produkt, ktorý ste si zakúpili, za iný. Tovar, ktorý chcete vymeniť nám odošlete na našu adresu. Prepravné náklady na doručenie tovaru k nám hradíte individuálne, nezodpovedáme za neporušenosť zásielky počas prepravy k nám.

 

Spôsob nahlásenia

Je potrebné nám nahlásiť vašu žiadosť vopred na nižšie uvedenú emailovú adresu. V žiadosti vysvetlite dôvod vrátenia, výmeny alebo reklmácie a odošlite ju na e-mail: reklamacie@ertoma.com. Formulár si vytlačte a priložte k vrátenému tovaru. Tovar riadne zabaľte a pošlite ho individuálne na túto adresu: Advajs advertising, s. r. o., Jelenecká 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch:

 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa
 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.).
 • zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie.
 • zmluvy na dodávky odevov a obuvi, ktoré nie sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodné na vrátenie.
 • zmluvy na dodávky odevov a obuvi a doplnkov, ktoré sú z hygienických alebo zdravotných dôvodov alebo z povahy ich určenia vhodné na vrátenie len za predpokladu, že boli skúšané len v domácom a čistom prostredí a pri vrátení nejavia známky zjavného používania, poškodenia, znečistenia či iného znehodnotenia vzhľadu.
 • zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené.
 • zmluvy na dodávky literatúry (knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry) v zapečatenom obale, pokiaľ bolo zapečatenie po dodávke porušené.

Ceny a prepravné podmienky

Ceny uvedené na stránkach jednotlivých produktov obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ostatné náležitosti ceny. Cena za dodávku závisí od hmotnosti objednaného tovaru. Cenník je nasledovný:

 • Packeta kuriér bez dobierky – 4.99€ s DPH
 • Osobné doručenie na adresu v Nitre a okolí 20km – 0€

Zrozumiteľnú informáciu o prepravných nákladoch nájdete v nákupnom košíku, kde Vám stránka automaticky vygeneruje cenu poštovného podľa toho, čo máte umiestnené v košíku. Dodacie podmienky Dodávky realizujeme zásielkovým spôsobom. Zásielka je doručená na miesto, ktoré v objednávke uvediete ako Dodaciu adresu. Na dodanie tovaru si vyhradzujeme čas maximálne 14 pracovných dní. Približné dodacie doby nájdete na príslušnej stránke k danému produktu. V prípade dodania tovaru na adresu zákazníka doručujeme pred prvé uzamykateľné dvere a negarantujeme jeho transport do bytu zákazníka. Platobné podmienky Ceny sú zobrazované vrátane DPH v mene EURO. Platbu môžete u nás zrealizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Platba kartou – kupujúci uhrádza celú sumu za tovar vopred prostredníctvom platobnej brány.

Výhrada vlastníckeho práva Tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom spoločnosti Advajs advertising s.r.o. Poškodenie spôsobené prepravou počas preberania zásielky od prepravcu si dôkladne skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený obal. Ak zistíte poškodenie obalu, je potrebné okamžite vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak obal nejaví známky poškodenia a zistíte poškodenie produktu až pri rozbalení, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky nahláste škodovú udalosť spôsobenú prepravou na nasledovnej adrese: info@ertoma.com. Do e-mailu prosím uveďte číslo faktúry alebo objednávky a ak je to možné, priložte fotodokumentáciu poškodenia. V prípade nenahlásenia škodovej udalosti do 24 hodín od doručenia zásielky zaniká právo kupujúceho na náhradu škody.

VIII.Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

8.1 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom. Všetky dodávky produktu podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam.

8.2 Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení a najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru túto skutočnosť nahlásiť telefonicky alebo mailom predávajúcemu. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, …), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

8.3 Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať i kompletnosť balenia. Pokiaľ je kupujúci toho názoru, že zásielka nie je kompletná, musí pri doručení dopravcom na mieste o nekompletnosti balenia spísať reklamačný protokol. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

8.4 Predávajúci zodpovedá v zmysle ust. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a v zmysle ust. §619 ods. 1 Občianskeho zákonníka za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. V prípade použitého produktu sa kupujúci a predávajúci môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

8.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedostatky a škody za poškodenie, či zničenie zariadenia, či za jeho stratu.

8.6 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho do konca záručnej doby, a to bezodkladne potom, ako sa kupujúci o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť od prevzatia produktu kupujúcim. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný produkt je znečistený alebo nespĺňa základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

8.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky/poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

8.8 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.9 Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene zariadenia, záruka začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci.

8.10 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať.

8.11 V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. Záruka sa nevzťahuje na:

 • Produkty, na ktorých kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal komponenty.
 • Poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou zo strany kupujúceho.
 • Produkty, z ktorých bolo odstránené, zničené, zmenené sériové číslo.
 • Poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním.
 • Poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre daný produkt.
 • Poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s produktom.
 • Poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby.
 • Poruchy spôsobené prevádzkovaním produktu mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie.
 • Poruchy spôsobené používaním produktu iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bol produkt určený a dimenzovaný.
 • Poruchy spôsobené prevádzkovaním produktu v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko.
 • Poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, zemetrasením a pod.
 • Poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo strany kupujúceho.
 • Bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním (kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať).

Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho. Alternatívne riešenie sporov Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu na e-mailovej adrese info@ertoma.com. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Advajs advertising s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Obchodné podmienky si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Údaje o objednávke a obchodné podmienky zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude realizovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.